Regulamin Promocji Lynia: 1+1 za 50%

1. Dodaj do koszyka 2 dowolne produkty marki Lynia

2. Wpisz kod LYNIA50.

3. Obniżamy cenę tańszego produktu o 50%!

Z promocji możesz korzystać wiele razy - np. kupując 4 produkty dostaniesz 50% rabatu na 2 najtańsze, kupując 6 produktów 50% rabatu na 3 najtańsze itd. 

Kliknij by przejść do produktów LYNIA

Kliknij by przejść do regulaminu promocji

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ Promocja Lynia: 1+ 1 za 50% ceny

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Promocja Lynia: 1+1 za 50% ceny” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2.      Organizatorem Promocji jest More Wisdom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Uniwersytecka 1/101, 02-036  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000902811, NIP 701-100-83-74, (zwana dalej ,,Organizatorem”).

3.      Promocja prowadzona będzie w Sklepie Internetowym Organizatora na stronie pod adresem: https://skinwisdom.pl/ (dalej jako „Sklep Internetowy”).

4.      Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5.      Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zmianami).

 

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.      Akcja Promocyjna będzie prowadzona w Sklepie Internetowym w okresie od dnia 24.06.2024 r. od godziny 00:00 do dnia 14.07.2024 r. do godz. 23:59 (dalej jako „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).

2.      Promocją objęte są produkty marki Lynia dostępne w Sklepie Internetowym (dalej jako "Produkty Promocyjne").

3.      Klient dokonujący w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zakupu dwóch lub więcej Produktów Promocyjnych i spełniający wymogi określone niniejszym Regulaminem (dalej jako „Uczestnik”) otrzyma możliwość skorzystania z rabatu zmniejszającego wartość zakupionych Produktów Promocyjnych na poniższych zasadach:

Zasady Przyznawania Rabatu:

a.      Zakup dwa Produkty marki Lynia: Rabat 50% obowiązuje na drugi produkt. Jeśli kupujesz dwa produkty sprzedawane po różnych cenach, rabat zostaje naliczony na tańszy z dwóch produktów. 

b.      Uczestnik, który podczas jednej transakcji zakupi dwa Produkty Promocyjne, otrzyma rabat obniżający cenę drugiego produktu o 50%. Rabat nalicza się po dodaniu 2 Produktów Promocyjnych do koszyka oraz wpisaniu kodu rabatowego "LYNIA50". Jeśli klient kupuje dwa produkty w różnych cenach, Rabat zostaje naliczony na najtańszy Produkt. 

Znaczy to, że jeśli Klient kupi więcej niż dwa Produkty Promocyjne to 

- przy zakupie trzech produktów, rabat 50% naliczany jest nadal na jeden najtańszy z trzech produktów 

- przy zakupie czterech produktów na dwa najtańsze produkty,

- przy zakupie pięciu produktów na dwa najtańsze produkty 

- przy zakupie sześciu produktów na trzy najtańsze produkty, i tak dalej.

4.      Sposób Naliczania Rabatu: Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu odpowiedniej liczby produktów do koszyka oraz wpisaniu kodu rabatowego "LYNIA50".

5.      Dodatkowe Informacje: Rabat jest liczony zawsze na najtańsze produkty w transakcji.

6.      W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w charakterze:

a) Konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) albo

b) Przedsiębiorcy Indywidualnego, tj. osoby fizycznej zawierającej umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokonująca w Okresie obowiązywania Promocji w  Sklepie internetowym zakupu Produktów promocyjnych, a nadto spełniająca warunki udziału w Promocji wskazane w Regulaminie.

7.      W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta, Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach lub zażądania zwrotu korzyści promocyjnej bezpodstawnie uzyskanej przez kupującego.

8.      Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki określone w treści Regulaminu.

9.      Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i kodami rabatowymi obowiązującymi w Okresie Sprzedaży Promocyjnej u Organizatora. Skorzystanie z rabatu w ramach niniejszej Promocji nie wyklucza użycia innego rabatu, bonu lub kodu rabatowego, uzyskanego przez Uczestnika w związku z innymi działania mi prowadzonymi przez Organizatora (w tym z rabatu reklamacyjnego, bonu uzyskanego za udział w innej promocji etc.).

10.  Liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyczerpania zapasów poszczególnych Produktów Promocyjnych z uwagi na ich wyprzedanie.

11.  Rabat uzyskany w związku z udziałem w niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

12.  Nie można wziąć udziału w Promocji na podstawie zakupu, który jest dokonywany przez kupującego działającego w charakterze innym niż określony w § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu (tj. w charakterze innym niż Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny), umowa sprzedaży jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy, a w szczególności:

a.      gdy kupujący, podaje się za Konsumenta i w krótkim czasie dokonuje wielokrotnie, w sklepie Organizatora pojedynczych zakupów Produktów (szczególnie o tym samym indeksie), objętych niniejszą Promocją a po ich zakupie prosi o wystawienie faktury VAT podając NIP

b.       gdy kupujący, podający się za Konsumenta, po zakupie towaru dalej go odsprzedaje w celach zarobkowych;

c.      gdy zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP.

13.  W przypadku, gdy zakup według powyższych zapisów nie jest dokonywany przez kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, Organizator ma prawo odmówić sprzedaży na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zakupu albo też domagać się zapłaty ceny za Produkty z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza gdy już po zakupie Organizator dowiedział się o okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

§ 3.

Reklamacje

1.      W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.      Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3.      W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać złożona:

a.      pocztą elektroniczną na adres: kontakt@skinwisdom.store

b.      pisemnie na adres: ul. Uniwersytecka 1/101, 02-036 Warszawa.

4.      Składający reklamację powinien w treści reklamacji podać swoje dane, tak aby umożliwić kontakt w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.      W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien podać numer zamówienia.

6.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora, chyba że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7.      Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.      Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej https://skinwisdom.pl/content/56-regulamin-promocji-lynia

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4.      Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.      Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej.

6.      Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.06.2024 r.