Regulamin diagnozy skóry

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DIAGNOZY SKÓRY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (dalej zwany „Regulaminem”)

wersja nr 1

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi diagnozy skóry (dalej zwanej „Usługą”), zasady świadczenia Usługi, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec korzystających z Usługi (dalej zwanych „Klientami”, a w liczbie pojedynczej „Klientem”).
 2. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Usługa pozwala zrozumieć potrzeby skóry i uzyskać wskazówki pielęgnacyjne.
 3. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. z 2020.03.03).
 4. Usługodawcą jest More Wisdom Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Uniwersytecka 1/101, 02-036 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000902811, posługująca się numerem NIP 7011008374, REGON 387919157 (dalej zwana „Usługodawcą”).
 5. Usługodawca świadczy Usługę wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, to jest poprzez stronę internetową www.skinwisdom.pl oraz www.skinwisdom.pl (dalej zwaną “Portalem”), za pośrednictwem sieci Internet. Rezultat Usługi w postaci opisu nasilenia i przyczyny problemu (dotyczy przypadku, gdy problem występuje), opisu potrzeb skóry, opisu mechanizmu pielęgnacji, indywidualnego planu pielęgnacji oraz rekomendowanych produktów do pielęgnacji skóry (dalej zwany „Wynikiem Diagnozy”), jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu ww. środków. Usługa świadczona przez Usługodawcę nie jest wykonywaniem działalności leczniczej i nie stanowi świadczenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2021.711 t.j. z 2021.04.16).
 6. Osoba korzystająca z Usługi to pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem, w rozumieniu przepisu art. 22(1)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08) (zwana dalej „Klientem”).
 7. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę, polegających na sprzedaży detalicznej kosmetyków. Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klienta w tym zakresie określa odrębny regulamin dostępny pod adresem https://skinwisdom.pl/content/2-regulamin-sklepu.
 8. Skorzystanie przez Klienta z Usługi nie oznacza zobowiązania Klienta do zakupu produktów rekomendowanych w Wyniku Diagnozy. 

 

§2 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

 1. Do korzystania z Usługi wymagane są: Dostęp do Internetu; Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – np. Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6; Włączona obsługa Cookie oraz JavaScriptCzynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
 2. Zmiana powyższych wymagań spowodowana zmianami technologicznymi nie stanowi zmiany Regulaminu. 
 3. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Klienta w zakresie korzystania z Portalu. Klient może skorzystać z opcji „Częste Pytania” dostępnej pod linkiem: https://skinwisdom.pl/content/6-czeste-pytania. Treści te są instrukcjami jak korzystać z Portalu i nie stanowią Regulaminu.

 

§3 

Klient

 

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu.
 2. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia poprzez zaznaczenie pola „checkbox” przy komunikacie „Akceptuję Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną”
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://skinwisdom.pl/content/2-regulamin-sklepu i może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie. 
 4. Klient i Usługodawca mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, którym ta treść służy. Poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne dla Klienta w Portalu.
 5. Klient jest zobowiązany powstrzymać się od działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 

 

§4  

Dostęp do Usługi, warunki zawarcia, rozwiązania i odstąpienia od umowy

 

 1. Skorzystanie przez Klienta z usługi poza zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu wymaga wykupienia dostępu do Usługi oraz założenia przez Klienta na Portalu indywidualnego konta Klienta (zwanego dalej: „kontem Klienta”), co wymaga podania przez Klienta takich danych jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. Klient podaje swoje prawdziwe i aktualne dane. 
 2. Usługodawca świadczy Usługę wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez Klienta w procesie dokonania wyboru priorytetu pielęgnacji oraz udzielenia odpowiedzi na zadane Klientowi pytania w formule on-line. 
 3. Usługa jest płatna. Aby zapłacić za Usługę, Klient wchodzi w zakładkę w „Diagnoza skóry”, dostępną z poziomu głównego menu Portalu, po kliknięciu w pole „Wykup dostęp” dodaje Usługę do koszyka zakupów i dokonuje płatności za Usługę. 
 4. Klient po przekierowaniu do płatności może zrezygnować z Usługi lub skorzystać z opcji „Płacę”.
 5. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty ceny za Usługi i nie rodzi po stronie Usługodawcy jak i Klienta żadnych roszczeń z tego tytułu. 
 6. W ramach zapłaconej ceny za Usługę, Klient w ciągu jednego roku od zapłaty ceny za Usługę ma prawo do 2 (dwóch) diagnoz skóry, które może wykorzystać wyłącznie na swój użytek (dostępne po zalogowaniu na konto Klienta).
 7. Klient, który dokonał zakupu Usługi otrzyma jednorazowy, ważny przez 48 godzin, kod zniżkowy o wartości 39,90 zł, który będzie mógł wykorzystać przy zakupie kosmetyków realizowanym przez Portal. Kod zniżkowy zostanie Klientowi udostępniony w zakładce "kupony" na koncie Klienta, dostępnej pod adresem https://skinwisdom.pl/rabaty.
 8. Dokonując płatności za Usługę Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Umowa obowiązuje przez czas niezbędny do wykonania diagnozy  stanowiącej przedmiot Usługi.
 9. Po dokonaniu płatności przez Klienta, Klient otrzymuje dostęp do Usługi na Portalu w zakładce „Diagnoza skóry”, dostępnej z poziomu menu głównego, pod linkiem: https://skinwisdom.pl/content/9-diagnoza-skory . Aby umożliwić Usługodawcy wykonanie Usługi i aby otrzymać Wynik Diagnozy Klient musi dokonać wyboru jednego spośród następujących dostępnych priorytetów: Świecenie i przetłuszczanie się skóry, Zatkane pory i zaskórniki, Trądzik, Trądzik hormonalny, Mikrobiom/Łojotokowe zapalenie skóry, Zaczerwienienie skóry, Wrażliwość skóry, Suchość skóry, Starzenie się skóry, Przebarwienia, Zdrowa Skóra, Nie wiem, jaki mam problem oraz udzielić dodatkowych informacji poprzez odpowiedzi na zadanych 10 pytań związanych z przedmiotem konsultacji. 
 10. Wynik Diagnozy jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, to jest poprzez Portal za pośrednictwem sieci Internet. Przekazanie Wyniku Diagnozy Klientowi następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności za Usługę i przejściu przez proces diagnozy, to jest wyborze priorytetu i udzieleniu odpowiedzi na pytania. Wynik Diagnozy jest zapisany na koncie Klienta i jest dostępny dla Klienta także po wykonaniu Usługi po zalogowaniu się na koncie Klienta. Aby uzyskać dostęp do zapisanego Wyniku Diagnozy, klient wchodzi w “Moje Konto”, dostępne z poziomu głównego menu Portalu, a następnie z menu po lewej stronie wybiera opcję “Diagnoza skóry”.
 11. Przekazany Klientowi w wyniku świadczenia Usługi Wynik Diagnozy, Klient może wykorzystać wyłącznie na swój osobisty i niekomercyjny użytek związany z korzystaniem z Usługi, w szczególności Klient nie ma prawa rozpowszechniania uzyskanych informacji lub ich wykorzystywania w inny sposób, niż określony wyżej. W przypadku pobrania i wydrukowania czy udostępniania Wyników Diagnozy na pobranym lub wydrukowanym materiale i sporządzonych kopiach, także na kontach  social media Klienta,  Klient zachowa wszystkie informacje o prawach autorskich wykorzystywanych dokumentów.
 12. Zapłata przez Klienta za Usługi następuje w całości za pośrednictwem banku na rachunek Usługodawcy (przelew on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24, systemu płatności mobilnych BLIK). Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem.
 13. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, klika na Portalu  na link „Chcę otrzymać fakturę” oraz podaje imię i nazwisko, adres  oraz NIP.
 14. Klient oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu mailowego zamowienia@skinwisdom.store (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura). Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, w formie elektronicznej, będzie dzień jej wystawienia w Portalu.
 15. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę (tj. udostępnił Klientowi Wynik Diagnozy) w wersji cyfrowej przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy. Niniejszym Usługodawca informuje Klienta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. po udostępnieniu Klientowi Wyniku Diagnozy) Klient utraci prawo odstąpienia od umowy, a Klient  zaznaczając w formularzu odpowiedni checkbox wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. z 2020.02.21). Klient ma prawo odmówić wyrażenia zgody na wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, jednakże w takim przypadku Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi.

 

§5 

Pozbawienie Klienta możliwości korzystania z Portalu

 

 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Klienta możliwości korzystania z Portalu w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. Zaprzestanie możliwości korzystania z Portalu z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie pozbawia Usługodawcy dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

§6 

Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. 
 2. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są szczegółowo określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies i dostępne pod następującym adresem: https://skinwisdom.pl/content/3-polityka-prywatnosci 
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu wykonania Usługi, w tym udostępnienia Wyników Diagnozy, założenia i prowadzenia indywidualnych kont Klientów na Portalu, rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur, w celach marketingowych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną lub dochodzenia roszczeń. 
 4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi lub do czasu rezygnacji z Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania. W momencie zakończenia przetwarzania dane osobowe Klientów zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane.
 5. Podczas korzystania z Portalu w celu skorzystania z Usługi na urządzeniach Klientów zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Instalacja cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług. Cookies nie pozwalają na identyfikację Klientów. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

 

§7 

Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej ani administracyjnej za skutki wynikłe z: zatajenia lub nie podania  informacji przez Klienta lub podania informacji nieprawdziwych lub niepełnych (w każdym przypadku – bez względu na to czy jest to wynikiem winy czy braku winy oraz bez względu na charakter i stopień zawinienia); niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do skorzystania z Usługi braku możliwości dostępu do Portalu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych; siły wyższej; awarii, z przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta; niewłaściwego korzystania z Portalu przez Klienta, w tym w sposób sprzeczny z Regulaminem, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich; przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu w przypadku bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Usługodawcy; Oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako spam; Niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu, w szczególności zasad korzystania z Usługi. 
 2. Udostępniony Klientowi Wynik Diagnozy jest wyłącznie sugestią dotyczącą pielęgnacji i proponowanych kosmetyków. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie proponowanych kosmetyków, ewentualne skutki uboczne, reakcje alergiczne i jakiekolwiek inne działania niepożądane w związku z korzystaniem przez Klienta z proponowanych kosmetyków.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
 4. Klient zobowiązany jest zachować w poufności hasło i inne dane umożliwiające dostęp do konta Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Klienta osobom trzecim tych danych lub na skutek ich nieodpowiedniego zabezpieczenia .
 5. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie Portalu będzie następować bez przerw, błędów oraz, że Portal i serwer, na którym się znajduje są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Klientów, że Portal nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klientów w związku z niebezpiecznymi elementami. Klient akceptuje ryzyko związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet.

 

§8 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres More Wisdom Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Uniwersytecka 1/101, 02-036 Warszawa, lub w formie elektronicznej (w wiadomości e-mail na adres kontakt@skinwisdom.store). 
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego; wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja (w tym daty Usługi); zwięzły opis problemu będący podstawą reklamacji; wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację.
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym powstała przyczyna reklamacji lub od dnia w którym Klient dowiedział się o przyczynie reklamacji. W ciągu 21 dni od dnia doręczenia reklamacji w sposób wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację wysyłając na adres wskazany przez Klienta zgodnie z ust. 2. lit. a) odpowiedź zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Klient może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 6. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usługi rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

§9

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Informacje i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. 
 2. Strona internetowa www.skinwisdom.pl oraz www.skinwisdom.pl, w tym szczególnie treść, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, ilustracje, szata graficzna, loga, znaki towarowe, znaki usługowe i inne materiały (dalej zwane „Zawartością”) stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa, w tym na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zawartość obejmuje zarówno materiały, do których prawa posiada Usługodawca jak i materiały, do których prawa posiadają podmioty trzecie. 
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie Zawartości strony internetowej o której mowa w ust 2 wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Usługodawcy. 
 4. Bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i o ile są zachowane wymagane prawem informacje o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów, nie jest dozwolone kopiowanie, publikowanie, wyświetlanie, przesyłanie, prezentowanie, rozpowszechnianie, modyfikowane, załadowywanie w celu tworzenia prac pochodnych lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, materiałów z Zawartości ze strony internetowej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej.
 5. More Wisdom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Uniwersyteckiej 1/101 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902811 NIP:7011008374, REGON:387919157 (dalej: More Wisdom), zastrzega, że wszelkie przekazywane i udostępniane na platformie Skin Wisdom  pomysły, treści, koncepcje, rysunki, nazwy, w tym listy i zestawienia kosmetyków, planery, przykładowe schematy pielęgnacji oraz inne informacje i narzędzia pielęgnacyjne zawarte w przesłanych materiałach („Wynik Diagnozy”) stanowią w odpowiednim zakresie przedmioty praw własności intelektualnej chronione na podstawie obowiązujących przepisów, w tym  m.in na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.
 6. Przekazanie lub udostępnienie materiałów w ramach USługi przez More Wisdom nie oznacza przeniesienia praw własności intelektualnej ani udzielenia licencji do korzystania z niego lub zawartych w nim elementów w jakimkolwiek zakresie. More Wisdom jest podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej do Usługi i posiada wyłączne prawa do rozporządzania oraz do pobierania wynagrodzenia związanego z jego wykorzystaniem.
 7. Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego/konsumenckiego. Żadna jej część czy element, ani żadne treści wynikające z jej realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody More Wisdom używane w celach komercyjnych. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie treści i materiałów zawartych w Usłudze przez profesjonalistów oraz na użytek i w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 8. Nieuprawnione wykorzystanie treści zawartych w Usłudze w jakikolwiek sposób stanowić może podstawę dochodzenia przez More Wisdom roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących jej praw własności intelektualnej do Usługi oraz naruszenia jej istotnych interesów. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Usługi More Wisdom uprawniona będzie między innymi do żądania zaniechania naruszania, a także usunięcia skutków naruszenia oraz naprawienia wyrządzonej szkody.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec nich stosowany przez Usługodawcę.

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności Portal sprzedać. Klient wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 18 maja 2021r. 

Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, jednakże zmieniony Regulamin nie ma zastosowania do Usługi z których Klient skorzystał przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Dla uchylenia wątpliwości do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

Usługodawca za każdym razem poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu poprzez publikację na Portalu jego aktualnej wersji wraz z informacją o zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich podania do wiadomości.